Thay m?t kính LG uy tín l?y ngay

D?ch v? thay m?t kính LG ???c cung c?p b?i Thành H?ng Mobile là m?t trong nhi?u nh?ng d?ch v? s?a ch?a t?t nh?t dành cho m?t kính LG hi?n nay. T?i ?ây, m?i quá trình s?a ch?a ??u ???c th?c hi?n b?i nh?ng nhân viên k? thu?t giàu kinh nghi?m, s? d?ng trang thi?t b? hi?n ??i b?c nh?t hi?n nay. Ngu?n linh ki?n rõ v? ngu?n g?c và thay th? nhanh chóng ngay t?i trung tâm. Khi t?i v?i trung tâm, khách hàng s? ???c t? v?n và h? tr? ki?m tra máy mi?n phí

41e1ErgNHJL

Màn hình m?t kính LG

Khi nào khách hàng c?n thay m?t kính LG

M?t kính là ph?n b?o v? c?a màn hình và c?m ?ng ?i?n tho?i LG bên trong tránh kh?i các tác nhân bên ngoài, n?u vì m?t vài s? ý nh? ph?n linh ki?n này b? h? h?ng n?t v? thì s? r?t nguy hi?m. N?u ?? lâu thi?t b? s? v?n ho?t ??ng bình th??ng nh?ng màn hình và c?m ?ng s? m?t ?i l?p b?o v? và s? d? g?p ph?i h? h?ng b?t c? lúc nào. H?n n?a, v?i m?t kính b? n?t r?n ho?c v?, thao tác s? d?ng c?a ng??i dùng s? tr? lên khó kh?n, máy c?ng m?t ?i v? ??p t? nhiên v?n có nhìn s? r?t m?t th?m m?.

?? xác ??nh thi?t b? h?ng m?t kính hay c?m ?ng màn hình c?ng không quá khó kh?n, các b?n có th? nhìn vào l?i ?? nh?n bi?t ?i?u nay. ??i v?i m?t kính b? h?ng, màn hình và c?m ?ng bên trong s? v?n s? d?ng bình th??ng, màn hình v?n hi?n th? hình ?nh t?t và rõ nét, c?m ?ng ho?t ??ng bình th??ng m?i thao tác c?m ?ng v?n ho?t ??ng tr?n tru không g?p b?t c? v?n ?? nào c?. Lúc này vi?c c?n nh?t c?a các b?n chính là tìm ??n các ??a ch? uy tín d? thay m?t kính LG c?a mình.

Thành H?ng Mobile là m?t trong nh?ng ??a ch? có uy tín, chuyên cung c?p d?ch v? s?a ch?a màn hình, c?m ?ng m?t kính v?i ch?t l??ng t?t nh?t và m?c giá r?. V?i m?t quy trình x? lý chuyên nghi?p t?o s? an tâm cho m?i khách hàng.

T?i nh?ng ??a ch? s?a ch?a và thay th? nh? chúng tôi, các b?n s? không ph?i lo l?ng v? ch?t l??ng c?a s?n ph?m m?c giá và ch? ??i b?o hành nh? t?i nh?ng ??a ch? kém uy tín khác. Máy s?a t?i chúng tôi r?t ít khi ph?i b?o hành l?i, ??c bi?t h? tr? ??i m?i linh ki?n trong vòng 7 ngày v?i t?ng d?ch v? c? th?.

B?ng giá d?ch v? thay m?t kính LG

T?i ?ây chúng tôi cung c?p các d?ch v? s?a ch?a ???c s? d?ng nhi?u nh?t hi?n nay, các b?n có th? theo dõi m?c giá c?ng nh? th?i h?n b?o hành

STT D?ch v? s?a ch?a Giá thành B?o hành
1 Thay m?t kính c?m ?ng LG LTE F160 250.000 VN? 3 tháng
2 Thay m?t kính c?m ?ng LG LTE3 F260 350.000 VN? 3 tháng
3 Thay m?t kính c?m ?ng LG Gx F310 450.000 VN? 3 tháng
4 Thay m?t kính c?m ?ng LG G pro 2 F350 450.000 VN? 3 tháng
5 Thay m?t kính c?m ?ng LG Vu 2 F200 450.000 VN? 3 tháng
6 Thay m?t kính c?m ?ng LG GPRO/ F240 600.000 VN? 3 tháng
7 Thay c?m ?ng m?t kính LG optimus G F180
400.000 VN?
3 tháng
8 Thay m?t kính c?m ?ng LG Optimus GK F220
500.000 VN?
3 tháng
9 Thay c?m ?ng m?t kính lg Gpro 2 F350
450.000 VN?
3 tháng
10 Thay th? m?t kính Nexus 4
400.000 VN?
3 tháng
11 Thay th? m?t kính gg nexus 5
450.000 VN?
3 tháng
12 Thay th? m?t kính Google nexus 7
600.000 VN?
3 tháng
13 Thay th? m?t kính lg V10 Liên H? 3 tháng
14 M?t kính c?m ?ng LG g3 Liên H? 3 tháng
15 Thay th? m?t kính lg g4 Liên h? 3 tháng
16 Thay m?t kính c?m ?ng LG G Pro lite Liên h? 3 tháng
17 Thay Kính c?m ?ng LG G5 Liên h? 3 tháng
18 Thay màn hình LG G5 Liên h? 3 tháng
19 Thay Kính c?m ?ng  LG V10 Liên h? 3 tháng
20 Thay màn hình LG V10 Liên h? 3 tháng
21 Thay kính c?m ?ng LG G3 Liên h? 3 tháng
22 Thay kính c?m ?ng LG G4 Liên h? 3 tháng
23 Thay m?t kính lg g4 Liên h? 3 tháng
24 Thay m?t kính lg g5 Liên h? 3 tháng
25 Thay m?t kính LG V10 Liên h? 3 tháng

L?u ý: Giá bên trên ch?a bao g?m công tháo l?p, do v?y các b?n vui lòng c?ng thêm t? 100.000 VN? cho ??n 200.000 VN? vào ti?n thay th? cho thi?t b?

Hi?n nay, trên th? tr??ng có r?t nhi?u nh?ng linh ki?n trôi n?i, gi? m?o ??n t? Trung Qu?c v?i ch?t l??ng kém h?n r?t nhi?u hàng chính hãng. Do v?y khách hàng nên chú ý ki?m tra linh ki?n tr??c khi s?a ch?a thay m?t kính LG cho ?i?n tho?i c?a mình.

M?c giá mà chúng tôi cung c?p bên trên có th? ?ã ???c thay ??i nh?ng ch?a k?p c?p nh?t t?i ?ây, các b?n vui lòng liên h? theo Hotline 0985.023.023 ?? ???c nhân viên chúng tôi báo giá chính xác t?i th?i ?i?m ?ó c?ng nh? gi?i ?áp th?c m?c v? d?ch v?.

Quy trình thay m?t kính ?i?n tho?i LG

Khách hàng có nhu c?u s?a ch?a hãy ?ên v?i Thành H?ng Mobile ngay hôm nay. V?i uy tín h?n 5 n?m nay chuyên cung c?p d?ch v? s?a ch?a, chúng tôi cam k?t v? ch?t l??ng d?ch v? c?a mình. Là m?t trong nh?ng ??a ch? uy tín s? 1, chúng tôi áp d?ng quy trình 5 b??c c? th? nh?m cho khách hàng n?m b?t ???c nh?ng công vi?c c?a nhân viên tránh nh? nh?ng ??a ch? kém ch?t l??ng khác. Khách hàng không th? bi?t chi?c ?i?n tho?i c?a mình ???c s?a ch?a ra sao và nh? th? nào.

5 b??c c? th? cho thay m?t kính LG c?a chúng tôi bao g?m nh? sau

B??c 1: Nhân viên ti?p ?ón khách hàng, ti?p nh?n d?ch v? b?o hành ho?c yêu c?u s?a ch?a c?a khách hàng (khách hàng cung c?p các thông tin liên quan cho nhân viên)

B??c 2: Xác ??nh nguyên nhân x?y ra l?i, th?ng nh?t d?ch v? v?i khách hàng

B??c 3: Ti?n hành quá trình s?a ch?a, kh?c ph?c s? c? (v?i d?ch v? thay th? s? ki?m tra linh ki?n m?i tr??c khi ti?n hành). Khách hàng s? ???c ki?m tra linh ki?n tr??c khi quá trình thay b?t ??u

B??c 4: V? sinh máy bên trong và ngoài tr??c khi bàn giao cho khách ki?m tra

B??c 5: Ki?m tra l?i ch?t l??ng d?ch v?, bàn giao và vi?t gi?y b?o hành cho khách hàng hoàn t?t th? t?c thanh toán

 

thay-mat-kinh-lg

Nhân viên làm vi?c t?i Thành H?ng

L?i ích c?a khách hàng khi ch?n thay m?t kính t?i Thành H?ng

Thành H?ng Mobile ???c bi?t ??n là ??a ?i?m uy tín, chuyên cung c?p các d?ch v? s?a ch?a chính hãng. Hãy ??n ngay v?i chúng tôi ?? tr?i nghi?m d?ch v? t?t nh?t. V?i tiêu chí ?em t?i d?ch v? t?t nh?t hi?n nay, chúng tôi không ng?ng nâng c?p và ??i m?i công ngh?. Nhân viên k? thu?t luôn mày mò tìm nh?ng ph??ng pháp kh?c ph?c thay m?t kính LG và s?a l?i t?t nh?t cho thi?t b?. Áp d?ng nh?ng h? th?ng máy móc tân ti?n vào công vi?c. V?i uy tín c?a mình, chúng tôi b?o ??m cho m?i d?ch v? c?a mình, các b?n hãy tin t??ng vào ?i?u ?ó.

  • S?a ch?a m?t kính LG b?i k? thu?t viên nhi?u n?m kinh nghi?m
  • Khách hàng tr?c ti?p theo dõi nhân viên làm vi?c thao tác thay th?, báo giá d?ch v? c? th? tr??c khi ti?n hành
  • Linh ki?n s? d?ng là m?i 100%, nh?p kh?u chính hãng
  • B?o hành dài h?n và nhanh chóng cho m?i thi?t b?
  • B?o qu?n thi?t b? c?a khách trong su?t quá trình s?a ch?a thay m?t kính LG trong khu v?c k? thu?t

Thay m?t kính c?m ?ng LG Optimus G Pro F240

 

Thông tin d?ch v? c?ng nh? giá bao nhiêu vui lòng liên h?

Chú ý: Giá có s? ch?nh l?ch ?ôi chút vì vùng mi?n. N?u quý khách ? g?n ??a ch? nào xin liên h? tr?c ti?p n?i g?n nh?t ?? có giá chính xác.

1. TP H? Chí Minh(Thành Trung Mobile) : S? 1399 ???ng 3/2, Ph??ng 16, Qu?n 11, TP HCM
?i?n tho?i : 08.66.609.939 - 0909.650.650

 

2. TP Hà N?i (Thành H?ng Mobile): 12 Xuân Th?y, Q. C?u Gi?y.
?i?n tho?i : 04.66725.999 – 0985.023.023 – 0968.023.023

 

3. TP H?i Phòng (Tr??ng H?i Mobile) : 154 L?ch Tray, Q.Ngô Quy?n
?i?n tho?i : 0316.599.599 – 0936.986.998

 

4. TP H?i D??ng (S?a Ch?a Laptop 24H) : 133 Nguy?n L??ng B?ng
?i?n tho?i : 03203.898.286 - 0981.376.686

 

5. T?nh Ninh Bình (??c Hi?p Mobile) : 162A Thiên Tôn, H. Hoa L?
?i?n tho?i : 0303.624.999 – 0915.83.99.89 – 0979.424.999

 

6. TP ?à N?ng (TechCare) : 133 Hàm Nghi, Qu?n Thanh Khê
?i?n tho?i : 0511.2223.888 - 088.8888.086

 

7. TP Vi?t Trì (Hoàng S?n Mobile) : 1358 ??i L? Hùng V??ng - Tiên Cát
?i?n tho?i : 0210.370.8888 - 0984.558.558

 

8. TP Móng Cái (Thành Công Mobile) : 50 Tr?n Phú , TP.Móng Cái
?i?n tho?i : 0982.85.3223 - 016.8333.8666 – 0975.368.683

 

9. TP Thanh Hóa (S?n Phong Mobile) :240 Nguy?n Trãi - P. Tân S?n
?i?n tho?i : 0968.234.568 - 0973.555.886

 

10. TP H? Long (Xuân Bách Mobile ) :116 ???ng Cao Th?ng, H? Long, Qu?ng Ninh
?i?n tho?i : 0333.51.57.57 - 0904.0409.77

 

11. T?nh Hà Nam (2T.Mobile-Thanh Tuy?n) :90 Nguy?n H?u Ti?n, Huy?n ??ng V?n
?i?n tho?i : 0978.923.999 – 03516.258.999

C?m ?n quý khách quan tâm t?i d?ch v? thay m?t kính LG c?a trung tâm Thành H?ng Mobile. R?t hân h?nh ti?p ?ón quý khách.

T? khóa tìm ki?m liên quan:

  • thay m?t kính LG F240
  • thay m?t kính c?m ?ng LG G2
  • ??a ch? thay m?t kính LG G3
Bình luận Facebook, Hỏi đáp, Tư Vấn
max pixel ti?p th? lai cho h? th?ng maxmobile mã facebook